แนะนำโปรแกรม

ระบบโปรแกรมบทเรียนช่วยสอนนี้ พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยมีจุดมุ่งหมายในการใช้งานดังนี้
1. เป็นสื่อการเรียนการสอนเสริมนอกเหนือจากการเรียนปกติในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพแลเทคโนโลยี
2. ใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือ ใช้สอนในกรณีที่ครูผู้สอนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
3. ใช้เป็นแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในรายวิชาของ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. ระบบโปรแกรมเป็น Web Application ทำงานบนระบบอินเตอร์เน็ต นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาและทำแบบทดสอบด้วยตนเองได้ทุกที่ที่มีระบบอินเตอร์เน็ต