วิธีใช้โปรแกรม

1. ข้อควรปฏิบัติสำหรับครูผู้สอน มีดังนี้
     1.1. ศึกษาคู่มืออย่างละเอียด
     1.2. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
     1.3. เตรียมระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้นักเรียนเข้าใช้งาน
     1.4. ศึกษาและทดลองใช้โปรแกรมบทเรียนก่อนใช้จริงในห้องเรียนทั้งนี้เพื่อความเข้าใจในระบบการทำงานของโปรแกรมบทเรียน ซึ่งจะทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     1.5. แนะนำการใช้งานโปรแกรมบทเรียนให้นักเรียนเข้าใจอย่างถูกต้องก่อนลงมือปฏิบัติจริง
     1.6. ครูควรคอยเป็นผู้แนะนำให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย
     1.7. เนื่องจากบทเรียนช่วยสอนเป็นระบบเว็บไซต์ ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต ครูจำเป็นต้องคอยควบคุมให้นักเรียนตั้งใจเรียน เพราะในระบบอินเตอร์เน็ตมีสิ่งยั่วยุให้นักเรียนไขว้เขว ได้ง่าย
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานและระบบ Internet ที่จะใช้งาน
     2.1. ระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป
     2.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อย่างน้อยต้องมี CPU ตั้งแต่ Pentium ความถี่ 233 MHz
     2.3. หน่วยความจำขั้นต่ำ 64 MB
     2.4. Sound Card
     2.5. มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ความเร็วอย่างน้อย 1 MB
     2.6. โปรแกรม Browser Internet Explorer 8.0 ขั้นไป , Google Chrome , Mozilla Firefox
3. การใช้งานโปรแกรม
     3.1. เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต
     3.2. เข้าสู่เว็บไซต์ของโปรแกรม
     3.3. ถ้ายังไม่เคยสมัคร ให้ทำการสมัครเพื่อใช้งาน
     3.4. ถ้าเคยสมัครแล้วให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบโปรแกรม
     3.5. ศึกษาคู่มือการใช้งานบทเรียน
     3.6. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-test) ก่อนที่จะเริ่มใช้โปรแกรมบทเรียน
     3.7. เริ่มเรียนจากโปรแกรมบทเรียน โดยการเลือกหน่วยการเรียน
     3.8. ศึกษาเนื้อหาและทำความเข้าใจเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียน
     3.9. เมื่อเรียนครบทุกหน่วยการเรียนให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน(Post-test)
     3.10. หลังจากเรียนเสร็จให้ Logout ออกจากระบบ