ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม

2. นักเรียนสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือเครื่องมือที่จะใช้ในการเขียนโปรแกรมได้
3. นักเรียนเข้าใจหลักไวยากรณ์ของภาษา C ได้
4. นักเรียนสมารถเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้นได้